Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávaky produktov a služieb spoločnosti Tibor Varga TSV PAPIER


I) Úvodné ustanovenie

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER (ďalej tiež "TSV"), so sídlom Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211, (ďalej len „Dodávateľ“), ako dodávateľ produktov a služieb v súlade s jej predmetom podnikania, najmä v oblasti papierenského a kancelárskeho tovaru a tlačových služieb, za účelom stanovenia obchodných podmienok dodávok ponúkaných Produktov a Služieb pre svojich zákazníkov.

2. Svojim podpisom pod textom VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente zakladajúcom v zmysle týchto VOP zmluvný vzťah medzi TSV a Zákazníkom alebo akoukoľvek inou formou, vrátane zaslania objednávky na dodávku Produktov a/alebo Služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak učinila, že je s týmito VOP uzrozumená a že ich v celom rozsahu akceptuje.

3. Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené vždy na oficiálnej internetovej stránke Dodávateľa tsv.shopweb.sk


II) Vymedzenie pojmov

1. Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v Katalógu TSV, označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v Katalógu TSV.

2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v Katalógu TSV.

3. Katalógom TSV je konkrétny zoznam Produktov a Služieb v elektronickej podobe zverejnený na oficiálnych internetových adresách Dodávateľa www.tsv.shopweb.sk , ktorý predstavuje pre stanovené obdobie aktuálne platnú ponuku Produktov a Služieb zaisťovaných Dodávateľom. Katalóg TSV je platný okamihom zverejnenia na príslušnej vyššie uvedenej internetovej adrese, a to do doby jeho zrušenia alebo zverejnenia nového s neskorším dátumom. Zverejnením nového Katalógu TSV sa automaticky ruší ten predchádzajúci. K aktualizácii Katalógu TSV dochádza priebežne po celý rok. Zákazníkom je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby. Dodávateľ uzatvára zmluvy v rámci B2B vzťahov a nie s koncovými spotrebiteľmi.

4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s čl. IV) alebo čl. X) týchto VOP.

5.Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

6.Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

7.Cenník je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

8.Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v čl. IX) týchto VOP.


III) Zmluva

1.Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Dodávateľom v súvislosti s plnením Dodávateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb vzniká:

a. prijatím Objednávky Zákazníka, ku ktorému dochádza buď písomnou akceptáciou po vystavení Objednávky a/alebo okamihom splnenia Objednávky alebo jej časti zo strany Dodávateľa;

b. uzavretím samostatnej rámcovej zmluvy, ktorá špecifikuje rámcové dodacie podmienky dodávok Produktov/Služieb medzi Zákazníkom a Dodávateľom, na základe ktorej dochádza k čiastkovému plneniu podľa čiastkových Objednávok Zákazníka, ktoré boli akceptované (prijaté) Dodávateľom spôsobom uvedeným v ods. 1) písm. a) tohto článku;

c. uzavretím samostatnej servisnej zmluvy, ktorá špecifikuje podmienky poskytovania Služieb typu servisu kancelárskej techniky v rozsahu dohodnutom medzi Zákazníkom a Dodávateľom a na základe ktorej dochádza k priebežnému alebo opakovanému poskytovaniu dohodnutých Služieb.

2.Zmluvný vzťah založený spôsobom uvedeným v ods. 1) tohto článku je ďalej v týchto VOP označovaný ako „Zmluva“.

3.Zmluva je podľa povahy dohodnutého plnenia buď zmluvou kúpnou alebo zmluvou o dielo, zmluvou nepomenovanou, alebo zmluvou zmiešanou, vždy uzatváraná v režime zák. č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka.

4. V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na „Zmluvu“, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý Zmluvu tvorí alebo je jej súčasťou, ako je Objednávka, neoddeliteľná príloha, Cenník, VOP apod.


IV) Objednávka Produktov/Služieb

1.Zákazník je oprávnený vystaviť Dodávateľovi Objednávku na Produkty/Služby ponúkané v Katalógu TSV, a to len telefonicky cez e-shop po prihlásení sa svojim prihlasovacím meno a heslom.

2.Objednávka doručená Dodávateľovi počas pracovných dní medzi 7:30 – 16:00 hod. prostredníctvom e-shopu. Objednávky doručené Dodávateľovi mimo tu uvedenej pracovnej doby sa považujú za doručené o 7:30 hod. najbližšie nasledujúceho pracovného dňa.

3.Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje, pokiaľ sa strany nedohodnú inak:

a. obchodné meno Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ,
b. meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene/za Zákazníka v súvislosti s Objednávkou (vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (telefón, email),
c. druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množstvo,
d. označenie Produktu/Služby podľa položiek v Katalógu TSV,
e. adresa určená na odovzdanie a prevzatie Produktov/Služieb (Dodacie miesto), ak je odlišná od adresy podľa bodu b),
f. výpis z obchodného registra, popr. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácií platcu DPH v prílohe Objednávky, pokiaľ už neboli Dodávateľovi predložené skôr a pokiaľ si ich Dodávateľ výslovne vyžiadal,
g. podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu,
h. v prípade telefonickej Objednávky namiesto ustanovení písm. a) až
h) uvedenie zákazníckeho hesla alebo čísla vygenerovaného Dodávateľom.

4.Vystavená Objednávka je pre Zákazníka záväzná.

5.Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP, prípadne inými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na Objednávku hľadí, akoby nebola nikdy doručená.

6.Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť oprávnenosť Objednávky najmä spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá učinila telefonickú Objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej Objednávke s podpisovým vzorom doloženým Zákazníkom. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať Produkty/Služby alebo nesúladu medzi podpisom na Objednávke a podpisovým vzorom, je Dodávateľ oprávnený plnenie podľa Objednávky odmietnuť alebo požadovať jej dodatočné potvrdenie písomnou formou.

7.Dodávateľ je oprávnený neprijať Objednávku, pokiaľ Zákazník má ku dňu vystavenia Objednávky akékoľvek neuhradené splatné záväzky voči Dodávateľovi.

8.V prípade, že Dodávateľ nemá v lehote požadovanej Zákazníkom na plnenie potrebné množstvo objednaných Produktov/Služieb k dispozícií, oznámi to písomne alebo telefonicky Zákazníkovi, zaradí ho ako čakateľa na objednané Produkty/Služby a vedie jeho Objednávku v evidencii rezervácií (tzv. backorder), ibaže Zákazník Objednávku (jej časť) po tomto oznámení zruší. Ak nedôjde k splneniu takej Objednávky najneskôr do 20 (dvaciatich) pracovných dní od takého oznámenia, považuje sa taká Objednávka za zrušenú a hľadí sa na ňu, ako by nebola učinená.

9.Objednávka iného tovaru, než ktoré ponúka Dodávateľ v Katalógu TSV (tzv. nekatalógový tovar), je možná ýlučne na základe písomnej zmluvy (objednávky) a podľa osobitne dohodnutých dodacích a cenových podmienok. Objednávku takého nekatalógového tovaru nie je Zákazník oprávnený odvolať.


V) Miesto dodania a prevzatia Produktov/Služieb

1.Produkty/Služby budú dodávané v Dodacom mieste(ach) špecifikovanom Zákazníkom v Objednávke alebo v inom dokumente tvoriacom Zmluvu. K riadnemu splneniu Objednávky zo strany Dodávateľa dochádza okamihom odovzdania a prevzatia Produktov či poskytnutých Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom v Dodacom mieste, potvrdené na Dodacom doklade.

2.Zákazník je povinný objednané Produkty/Služby prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie Produktov/Služieb potvrdí Zákazník písomne na Dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaných Produktov/Služieb s údajmi uvedenými v Dodacom doklade. Zákazník zaistí, že potvrdenie na Dodacom doklade bude obsahovať riadne označenie Zákazníka a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje. Zákazník je zodpovedný za to, že osoba preberajúca Produkty/Služby je na to oprávnená.

3.Zákazník oznámi Dodávateľovi vopred zoznam osôb oprávnených na prevzatie Produktov/Služieb v Dodacom mieste, najčastejšie uvedením na Objednávke alebo v akomkoľvek dokumente tvoriacom Zmluvu. Ak nebudú také osoby Zákazníkom oznámené, alebo ak taká osoba v okamihu doručenia Produktov/Služieb nebude pri odovzdávaní prítomná, bude Dodávateľ považovať za osobu oprávnenú na prevzatie Produktov/Služieb osobu, ktorá spravidla prevzatie za Zákazníka potvrdzuje, alebo osobu, ktorá v danom prípade v prevádzkarni Zákazníka vykonáva funkciu, s ktorou je preberanie dodávok spojené. Pokiaľ Zákazník pripustí, aby preberanie Produktov/Služieb uskutočňovali zaňho aj iné osoby, než tu uvedené, nemôže sa v dôsledku toho dovolávať neplatnosti Zmluvy alebo sa zbaviť zodpovednosti za plnenie svojich povinností podľa Zmluvy.

4.V prípade, že po dodaní dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia Zákazníka na Dodacích dokladoch, považuje sa dodávka Produktov/Služieb za riadne splnenú a Zákazníkom prevzatú, ibaže by Zákazník preukázal, že Dodávateľ musel vedieť, že k dodaniu došlo v rozpore s príslušnou Objednávkou.

5.Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať Dodávateľa o zmenách Dodacích miest určených na prevzatie Produktov/Služieb. Do doručenia takého oznámenia sa dodávka Produktov/Služieb bude považovať za riadne splnenú ich dodaním na pôvodné Dodacie miesta a Dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škody spôsobené v súvislosti s takým dodaním Produktov/Služieb.

6.Dodacím dokladom podľa predchádzajúcich ustanovení je spravidla dodací list alebo faktúra na ktorej je jednoznačne napísané že slúži zároveň aj ako dodací list .

7.Okamihom prevzatia Produktov doloženým Dodacím dokladom dochádza k prechodu nebezpečenstva škody na veci (náhodného zničenia, poškodenia, straty apod.). K prechodu vlastníckeho práva k dodaným a prevzatým Produktom dochádza až úplným zaplatením zjednanej ceny za také Produkty.

8.Dodávateľ si vyhradzuje právo na objednávky mimoriadneho rozsahu, kde celková hmotnosť dodávky tovaru na jednu dodaciu adresu presahuje 200 kg, rozdeliť do viacerých závozov, a to vždy po dohode zo zákazníkom.


VI) Ďalšie podmienky dodania

1.Dodávateľ vyhlasuje, že všetky Produkty/Služby ponúkané Dodávateľom v Katalógu TSV spĺňajú podmienky kvality zodpovedajúce príslušným právnym predpisom a záväzným technickým a bezpečnostným normám platným na území Slovenskej republiky, vrátane požiadaviek na ich označenie a balenie, a žiadnym spôsobom nezasahujú neoprávnene do práv duševného vlastníctva.

2.Produkty ponúkané Dodávateľom v Katalógu TSV sú určené na predaj na území Slovenskej republiky a Zákazník nie je oprávnený ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa exportovať.

3.Zákazník je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Dodávateľ mohol riadne a včas plniť povinnosti podľa Zmluvy, Zákazník je predovšetkým povinný na žiadosť Dodávateľa odovzdať všetky potrebné informácie, podklady, špecifikácie, vysvetlenia a upresnenia svojich požiadaviek nutných na dodanie objednaných Produktov/Služieb. Dodávateľ je povinný si potrebnú súčinnosť v prípade potreby včas vyžiadať a upozorniť na ňu Zákazníka. O dobu omeškania Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb sa predlžuje termín dodania stanovený podľa Zmluvy na dodávku takýchto Produktov/Služieb.

4.Zákazník má právo do 14 (štrnástich) dní od prevzatia vrátiť Produkty, ktoré omylom objednal, avšak len za podmienky, že sú Produkty vrátené zjavne nepoužité a nepoškodené, v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Pri splnení uvedených podmienok sa Dodávateľ zaväzuje Produkty prevziať späť a vrátiť Zákazníkovi cenu zaplatenú za takéto Produkty. Bez ohľadu na uvedené, Zákazník nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:

a. Produkty zhotovené či upravené podľa jeho želania alebo pre jeho osobu, ako aj Produkty, ktoré podliehajú rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu; ani

b.Produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorého už bola zahájená alebo dokončená montáž; alebo kde hodnota Objednávky prevyšuje čiastku 1 000,- EUR bez DPH.

5.Dodávateľ je oprávnený použiť na plnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy subdodávateľa. V takom prípade platí, že Dodávateľ zodpovedá za poskytnuté plnenie tak, akoby plnil sám.

6.Dodávateľ je oprávnený dodať zákazníkovi iné prevedenie Produktov, ako ktoré si Zákazník objednal, a to za podmienky, že skutočne dodané Produkty budú v minimálne zhodnej kvalite a použiteľné pre zhodný účel užitia ako Produkty Zákazníkom objednané.

7.Dodávateľ je oprávnený ukončiť alebo prerušiť dodávku akýchkoľvek Produktov/Služieb ponúkaných v Katalógu TSV aj v dobe platnosti takého Katalógu TSV, pokiaľ o tom vopred zverejní informáciu na svojej oficiálnej internetovej adrese https://tsv.shopweb.sk

8.Dodávka Produktov/Služieb za cenu, ktorá jednotlivo alebo celkovo nepresiahne čiastku 69,- EUR bez DPH, je dodávaná na Dodacie miesto za úplatu (dopravné) vo výške 6,00 EUR bez DPH.

9.Za každú jednotlivú dodávku Produktov/Služieb objednaných prostredníctvom https://tsv.shopweb.sk> je Zákazník povinný uhradiť balné vo výške stanovenej Dodávateľom.

10.Za každú jednotlivú dodávku nekatalógového tovaru je Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi manipulačný poplatok na náhradu viacerých nákladov spojených so zaistením neštandartného plnenia vo výške, ktorá bude vždy uvedená v ponukovej kalkulácii príslušnej dodávky.


VII) Cena a platobné podmienky

1.Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníku dohodnutého medzi stranami.

2.Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníku platného v dobe vystavenia takej Objednávky.

3.Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním objednaných Produktov/Služieb, najmä s balením Produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na Dodacie miesto(a), vrátane poistenia, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve.

4.Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Zmluvu potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

5.V prípade, kedy majú zmluvné strany medzi sebou uzavretú rámcovú zmluvu v zmysle čl. III)1)b) týchto VOP má Dodávateľ právo Cenník upravovať. O zmenách Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

6.Cena bude hradená za Produkty/Služby skutočne dodané, a to na základe faktúry Dodávateľa vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

7.V prípade prvej dodávky realizovanej pre Zákazníka je Dodávateľ oprávnený požadovať od Zákazníka platbu v hotovosti oproti odovzdaniu Produktov/Služieb. Za nového zákazníka sa považuje aj ten zákazník, od ktorého posledné objednávky boli min. pred 2 rokmi. Rovnako tomu bude aj v prípade, že bude Zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Dodávateľa.

8.V prípade bezhotovostnej platby budú cena a všetky iné pohľadávky vyúčtované podľa Zmluvy splatné v termíne splatnosti určenom faktúrou, ktorý nebude kratší než 7 (sedem) dní od vystavenia faktúry. Riadnou úhradou pohľadávky sa pritom rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet veriteľa.

9.V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

10. Úhrada zálohovou faktúrou sa rozumie pripísanie platby do účtovného systému spoločnosti Tibor Varga TSV PAPIER.


VIII) Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

1.Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku IX).

2.Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

3.Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby, s výnimkou Produktov typu občerstvenie, Produktov podliehajúcich rýchlej skaze, Produktov rýchlej spotreby (napr. žiarovky, náplne a pod.) záručnú dobu v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia, záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

4.Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

5.Vadami zjavnými pri prevzatí (ďalej len „zjavné vady”) sa rozumie:

a.vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo

b.vada v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom balíkov Produktov uvedeným na doklade dopravcu a počtom balíkov Produktov skutočne prevzatých, alebo

c.vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 8) tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

6.Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

7.Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

8.Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

9.Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa špecifikované v čl. XV) týchto VOP.

10.Obsahom oznámenia o reklamácií musí byť:

a.označenie Zákazníka,

b. názov a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby,

c.množstvo vadného/chýbajúceho Produktu/Služby,

d.popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje,

e.uvedenie osoby oprávnenej konať v tejto veci za Zákazníka,

f.dátum prevzatia reklamovaného Produktu/Služby a číslo príslušného Dodacieho dokladu,

g.u písomnej reklamácie dátum a podpis Zákazníka.

11.Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

12.Reklamáciu vybavuje Dodávateľ s ohľadom na povahu vady, a to takto:

a.zjavné vady v množstve poskytnutím chýbajúceho alebo výmenou vadného plnenia Dodávateľa za plnenie bez vád, ak to nie je možné, tak vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny nedodaných Produktov/Služieb alebo vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny oproti vráteniu vadných Produktov,

b.skryté vady podľa voľby Dodávateľa buď výmenou poskytnutého vadného plnenia Dodávateľa za plnenie bez vád, vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny oproti vráteniu vadných Produktov, alebo opravou vadných Produktov/Služieb.

13.Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi na základe jeho reklamácie nové plnenie a až potom vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré reklamácia nemala byť uznaná, vyhotoví Dodávateľ dodatočné vyúčtovanie ceny nového plnenia.

14. Dodávateľ nie je zodpovedný za nasledujúce vady Produktov:

a. vady obalu Produktu, ktoré neboli uplatnené pri odovzdaní a prevzatí Produktu,

b. vady spôsobené mechanickým poškodením Produktu zo strany Zákazníka alebo treťou osobou,

c.nečistoty u tovaru označeného nálepkami s cenami iných osôb.

15. Uplatnenie reklamácie neoprávňuje Zákazníka na neuhradenie ceny za Produkty/Služby, ibaže by sa Dodávateľ a Zákazník dohodli inak.

16.Pokiaľ dodávateľ vyzdvihne u Zákazníka reklamovaný Produkt za účelom posúdenia vady, poprípade následnej opravy, je zákazník povinný zabaliť výrobok tak, aby sa pri preprave nepoškodil.

17.V prípade zasielania Produktov na pozáručný servis je Zákazníkovi automaticky k cene opravy účtované dopravné 5,00 Eur bez DPH.

18.Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi nové plnenie pri reklamácii Produktu, záruka je stále počítaná od dátumu predaja Produktu.


IX) Zvláštne ustanovenia o podmienkach Služieb Print Managementu

1.Službami Print Managementu sú služby spočívajúce v zaistení akýchkoľvek tlačových služieb podľa individuálnej požiadavky Zákazníka, ktoré sú ponúkané v Katalógu TSV (ďalej len „Služby Print Managementu“), najmä potlač kancelárskych potrieb a firemných predmetov, výroba pečiatok, vizitiek, hlavičkových papierov, ďalších firemných tlačovín apod.

2.V súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu dochádza na základe individuálnej požiadavky Zákazníka k vykonaniu diela, ktoré je v týchto VOP označované buď ako „Produkty“ alebo tiež len ako „Dielo“.

3.Dodávka Služieb Print Managementu prebieha nasledovne, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak:

a.na základe nezáväzného dopytu Zákazníka spracuje Dodávateľ cenovú kalkuláciu Diela (ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá bude pre Dodávateľa záväzná po dobu v nej výslovne uvedenú; ak nebude doba platnosti uvedená, je Cenová ponuka platná po dobu 30 (tridsiatich) dní od jej vystavenia. Cenová ponuka na vykonanie Diela môže v prípade potreby obsahovať aj požiadavky na upresnenie technického zadania Diela;

b.Zákazník je oprávnený vystaviť podľa príslušnej Cenovej ponuky písomnú Objednávku Služieb Print Managementu, ktorá musí obsahovať technické parametre potrebné na zhotovenie Diela, cenové ustanovenia, dodacie a platobné podmienky a musí byť Dodávateľovi doručená v lehote platnosti príslušnej Cenovej ponuky. Vo veciach výslovne neupravených v tomto článku X) platia pre objednávanie Služieb Print Managementu podmienky uvedené v článku IV) týchto VOP.

c.Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- obchodné meno Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ,

- meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene/za Zákazníka v súvislosti s Objednávkou (vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (telefón, fax, email),

- názov zákazky, množstvo (náklad), formát, rozsah zákazky, špecifikácia materiálu (druh a gramáž), farebnosť, povrchová úprava, spôsob knihárskeho spracovania apod.,

- špecifikácia výrobných (tlačových) podkladov a termín ich odovzdania na tlač,

- cena za jednotku bez DPH, celková cena za Dielo bez DPH

- požadovaný termín dodania, spôsob balenia, spôsob dodania – dopravy, adresa dodania (Dodacie miesto),

- výpis z obchodného registra, popr. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácií platcu DPH v prílohe Objednávky, pokiaľ už neboli Dodávateľovi predložené skôr a pokiaľ si ich Dodávateľ výslovne vyžiadal,

- podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu, pokiaľ ide o tlačenú formu Objednávky.

4.Na základe riadne vystavenej Objednávky, ktorá nebude obsahovať výhrady či zmeny požadované Zákazníkom oproti Cenovej ponuke a ku ktorej nebude mať ďalšie výhrady ani Dodávateľ (najmä z dôvodu nedostatočných technických údajov), dochádza k uzavretiu Zmluvy a k zahájeniu vykonávania Diela. V prípade akýchkoľvek výhrad v/k Objednávke, či už zo strany Dodávateľa alebo Zákazníka, dochádza k uzavretiu Zmluvy až po ich vzájomnom odsúhlasení.

5.Výrobné podklady potrebné na vykonanie Diela (napr. filmy, dátové nosiče a dátové súbory, imprimované dátové súbory, makety tlačovín) dodá Zákazník Dodávateľovi v termíne stanovenom v Objednávke. Výrobné podklady, vrátane technických podrobností pre ich doručenie, musia spĺňať podmienky uvedené v "Požiadavkách na tlačové podklady", ktoré sú súčasťou Cenovej ponuky, inak budú vrátené Zákazníkovi na prepracovanie alebo doplnenie.

6.Zákazník zodpovedá výlučne sám za obsah výrobných podkladov a najmä za to, že vykonaním Diela (tlačou a prípadnou distribúciou) nebudú porušené autorské ani akékoľvek iné práva tretích osôb. Pokiaľ k takému porušeniu dôjde, zodpovedá za akúkoľvek škodu či iné škodlivé následky vzniknuté na strane tretích osôb výlučne Zákazník. Zákazník tiež zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti prípadne vznikla Dodávateľovi, a to vrátane ujmy vzniknutej poškodením jeho dobrého mena.

1.Ak má Dodávateľ vykonať Dielo podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je Dodávateľ povinný dodať Dielo s vlastnosťami tejto vzorky alebo predlohy. V prípade rozporu medzi popisom Diela podľa Zmluvy a vzorkou alebo predlohou, má vždy prednosť popis uvedený v Zmluve.

7.V prípade, že je tak dohodnuté medzi Zákazníkom a Dodávateľom v Zmluve, je Zákazník oprávnený vykonať korektúry výrobných podkladov. Za korektúry sa na účely týchto VOP považuje akýkoľvek zásah Zákazníka do výrobných podkladov, ktorým sa menia už odovzdané výrobné podklady na zhotovenie Diela. Požadované korektúry musí Zákazník odovzdať Dodávateľovi faxom alebo elektronickou poštou, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Ak Dodávateľ neobdrží korektúry do 5 (piatich) pracovných dní od predloženia výrobných podkladov Zákazníkovi na korektúry, je Dodávateľ oprávnený zahájiť výrobu Diela. Všetky dokumenty a tlače odovzdané Zákazníkovi na korektúry sa potom považujú za odsúhlasené v pôvodnej podobe.

8.Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi vyššie náklady spojené s vykonávaním zmien výrobných podkladov nad rámec bežných korektúr. V prípade, že v dôsledku korektúr bude zákazka zmenená v takom rozsahu, že Dodávateľ nebude schopný Dielo za stanovených cenových, časových alebo technických podmienok vykonať, je oprávnený od príslušnej Zmluvy odstúpiť.


X) Zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vady Služieb Print Managementu

1.V prípade, že je v súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu zhotovené Dielo, platia vedľa podmienok uvedených v čl. IX) týchto VOP tiež zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vady, ako je uvedené v tomto článku XI).

2.Dodávateľ nezodpovedá za vady Diela zhotoveného v súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu a prípadné škody, ktoré:

a.vzniknú v súvislosti s tým, že Dodávateľ na základe požiadavky Zákazníka použil Zákazníkom dodané alebo ním určené komponenty na zhotovenie Diela, ako napr. papier, farbu a i., ak Dodávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti odhaliť nevhodnosť týchto komponentov pre zhotovenie Diela, alebo pokiaľ Zákazník aj napriek upozorneniu Dodávateľa trval na vykonaní Diela za ich použitia, a/alebo

b.ktoré sú spôsobené nedostatkami alebo zlou kvalitou výrobných podkladov, pokiaľ sú nedostatky takej povahy, že ich Dodávateľ v priebehu vykonávania Diela nemohol zistiť a/alebo Zákazník aj napriek upozorneniu Dodávateľa trval na vykonaní Diela na ich základe.

3.Záväzným kritériom pre posudzovanie obsahovej i formálnej správnosti Diela (postavenie textov, farebnosť) je "imprimatur", tj. Zákazníkom schválený tlačový hárok alebo tlačový dátový súbor, ktorý je súčasťou výrobných podkladov. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky a chyby, ktoré Zákazník ponechal v imprimatur a na ktoré ho nemohol, pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti, upozorniť.

4.V prípade reklamácie kvality vykonania Diela je Zákazník povinný dodať Dodávateľovi vzorku reklamovaného Diela na posúdenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom doručenia takej vzorky.

5.Ak sa vyskytnú v celom náklade tlačovín formálne odchýlky od poslednej schválenej korektúry alebo imprimatur (chyby v postavení textov, grafických prvkov apod.), ktoré neznižujú použiteľnosť Diela, je Zákazník povinný Dielo prevziať a nie je oprávnený požadovať odstránenie týchto vád, avšak má nárok na primeranú zľavu z ceny takého Diela.

6.Ak Dielo vykazuje kvalitatívne nedostatky, ako napr. nepresnosť vo farebnosti, sútlači či dokončujúcom spracovaní apod., a ak počet vadných výtlačkov nepresahuje 1% z celkového množstva Diela, považuje sa Dielo za riadne vykonané. Zákazníkovi v takom prípade nevznikajú žiadne nároky z titulu zodpovednosti za vady.


XI) Zvláštne ustanovenia o službách Technického servisu

1.V rámci Technického servisu sú ponúkané dodávky Produktov typu kancelárskej techniky uvedených v Katalógu TSV (ďalej v tomto článku len „Produkty Technického servisu“) a/alebo zaistenie Služieb v súvislosti s Produktmi alebo iným tovarom typu kancelárskej techniky (ďalej v tomto článku len „Služby Technického servisu“), najmä prenájom, inštalácia a servis kancelárskej techniky.

2.Služby Technického servisu sú poskytované a môžu byť Zákazníkom objednané:

a.jednorázovo na základe samostatnej Objednávky Zákazníka, alebo

b.priebežne, a to na základe samostatnej servisnej zmluvy uzavretej s Dodávateľom za účelom zaistenia prenájmu a/alebo inštalácie a/alebo pravidelného servisu Produktov Technického servisu v užívaní/vo vlastníctve Zákazníka alebo iného tovaru typu kancelárskej techniky v užívaní/vo vlastníctve Zákazníka.

3.Zvláštne podmienky Služby Technického servisu upravujú ZOP Technického servisu.


XII) Kontaktné miesta a osoby

1.Kontaktnými poštovými adresami Zákazníka a Dodávateľa sú adresy ich sídla uvedené v Zmluve, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnutá kontaktná adresa iná.

2.Kontaktné miesta Dodávateľa pre prijímanie akýchkoľvek oznámení a ďalších písomností Zákazníka (najmä Objednávok, reklamácií, atď.) sú, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak, nasledujúce:

- Adresa sídla Dodávateľa: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80 ,984 01 Lučenec

- Telefónne a faxové čísla: Tel: 0800 123 554; +421 47 285 1111 Fax: +421 47 285 1144

- E-mailové adresy: objednavky@tsv.sk a tsv@tsv.sk

- Adresy internetových obchodov: https://tsv.shopweb.sk

3.Príslušné kontaktné miesta (adresy, čísla) zverejňuje Dodávateľ na svojej oficiálnej internetovej adrese www.tsv.sk.

4.Obe zmluvné strany sú kedykoľvek oprávnené zmeniť určené kontaktné adresy /osoby/ čísla, musia to však najskôr s dostatočným predstihom písomne oznámiť druhej strane


XIII) Doručovanie

1.Ak nie je výslovne pre jednotlivé prípady stanovená v Zmluve konkrétna forma určitého právneho úkonu, oznámenia alebo iného upovedomenia (ďalej len „Oznámenie“), musia mať všetky Oznámenia podľa Zmluvy písomnú podobu a musia byť doručené druhej strane poštou, kuriérom, faxom alebo elektronicky na príslušné kontaktné miesto špecifikované v čl. XV) týchto VOP.

2.Oznámenia sú považované za doručené:

a.pri doručovaní poštou druhým pracovným dňom nasledujúcim po odoslaní zásielky na príslušnú kontaktnú adresu adresáta, ak nie je doložené skoršie doručenie,

b.pri doručovaní faxom okamihom, kedy faxový prístroj odosielajúceho vytlačí potvrdenie o odoslaní príslušného faxu na príslušné faxové číslo adresáta, pokiaľ sa tak stane počas pracovných dní medzi 7:30 – 16:00 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa,

c.pri doručovaní elektronicky okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú emailovú adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane počas pracovných dní medzi 7:30 – 16:00 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené (s výnimkou doručenia Objednávok).


XIV) Náhrada škody

1.Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej strane za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich právnych povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ibaže preukáže, že k tomu došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

2.Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť je akákoľvek udalosť alebo súhrn okolností, ktoré sú mimo primeranej kontroly zodpovednej strany, nastali nezávisle na jej vôli a bránia jej v splnení jej povinností podľa Zmluvy.

3.O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Dodávateľ splní povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku/skončení týchto okolností na svojej oficiálnej internetovej adrese www.tsv.sk.

4.Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:

a.ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením Zmluvy; to neplatí, pokiaľ škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany;

b.škody, ktorá vznikne v súvislosti s Objednávkou vystavenou ústne;

5.Povinnosť Dodávateľa na úhradu akejkoľvek zmluvnej pokuty dojednanej v Zmluve nevznikne, pokiaľ by k nesplneniu tejto povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

XV) Dôverné informácie

1.Pri rokovaní o uzavretí Zmluvy, ako aj v rámci plnenia Zmluvy si môžu zmluvné strany úmyselne či opomenutím vzájomne poskytnúť informácie, ktoré budú obchodným tajomstvom poskytujúcej strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).

2.Za Dôverné informácie sa považujú:

a.ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi Zákazníkom a Dodávateľom, s výnimkou ustanovení obsiahnutých v oficiálne vydaných dokumentoch Dodávateľa tvoriacich Zmluvu, ako sú tieto VOP; a ďalej

b.všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, najmä obchodné alebo marketingové plány, ponuky vrátane cenových, akékoľvek návrhy zmluvy, dohody alebo iné dohovory s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi, pokiaľ boli tieto v dobe ich poskytnutia zjavne označené v písomnej podobe za „dôverné“; ak boli poskytnuté ústne a tak aj označené ako dôverné, je potrebné, aby ich poskytujúca zmluvná strana v písomnej forme znovu zjavne označila ako informácie „dôverné“, a to najneskôr do desiatich (10) dní od ich sprístupnenia ústnou formou.

3.Prijímajúca zmluvná strana je povinná zachovávať o Dôverných informáciách mlčanlivosť a použiť ich výlučne na účel, pre ktorý boli poskytujúcou zmluvnou stranou poskytnuté, a zaviazať k tomuto aj všetkých svojich zamestnancov či iné osoby, ktoré majú k Dôverným informáciám prístup.

4.Pokiaľ sú Dôverné informácie poskytované v písomnej podobe alebo vo forme textových súborov na počítačových médiách, je poskytujúca zmluvná strana povinná upozorniť prijímajúcu zmluvnú stranu na dôvernosť takého materiálu jej vyznačením aspoň na titulnej stránke.

5.Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku nemá vplyv na plnenie prípadnej zákonnej povinnosti poskytnúť informácie vyžiadané oprávnenými štátnymi či správnymi orgánmi a inými oprávnenými subjektami.

6.Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po ukončení Zmluvy do doby, než budú príslušné Dôverné informácie zverejnené poskytujúcou stranou alebo treťou osobou, inak ako porušením povinnosti mlčanlivosti.


XVI) Trvanie a ukončenie Zmluvy

1.Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzavretia, ak nie je dohodnuté inak.

2.Zmluva je uzavretá:

a.na dobu splnenia samostatne vystavenej Objednávky Zákazníka, alebo

b.na dobu určitú, ak je dĺžka jej trvania dohodnutá v Zmluve,

c.na dobu neurčitú.

3.V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:

a.uplynutím dohodnutej doby trvania, alebo

b.na základe dohody strán o predčasnom ukončení Zmluvy, alebo

c.v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa odst. 6) tohto článku, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.

4.V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:

a.na základe dohody strán o ukončení Zmluvy, alebo

b.písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začne bežať prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak, alebo

c.v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa odst. 6) tohto článku, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.

5.Odstúpenie od Zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v tomto odstavci 6), ak nie je medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takého oznámenia druhej strane. Dôvody na odstúpenie sú nasledujúce:

a.každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na ňu zavedená nútená správa, bolo u nej začaté alebo prebieha konkurzné alebo bol podaný návrh na reštrukturalizačné konanie alebo bolo konkurzné konanie u nej zastavené pre nedostatok majetku, ,alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcia),

b.Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodávateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy, ktoré Dodávateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenie.

c.Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť tiež od čiastkovej Objednávky vystavenej na základe rámcovej zmluvy uzavretej v zmysle čl. III)1)b) týchto VOP, a to v prípade, že Produkt/Služba dodaná Dodávateľom podľa Zmluvy má súčasne najmenej 3 (tri) vady, alebo sa zhodná vada, ktorá bola Dodávateľom opravovaná, vyskytne po tretíkrát.

d.Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zákazníka, za ktoré sa považuje:

(i) omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Dodávateľom Zákazníkovi podľa Zmluvy, ktoré trvá dlhšie než 14 (štrnásť) dní, alebo

(ii) opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Dodávateľom Zákazníkovi podľa Zmluvy, alebo

(iii) export Produktov zakúpených Zákazníkom od Dodávateľa na základe Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, alebo

(iv) iné podstatné porušenie povinností Zákazníka stanovených mu Zmluvou.

5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, s výnimkou:

(i) tých, ktoré vzhľadom na ich povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody a zmluvných pokutách, a

(ii) povinnosti Zákazníka k úhrade ceny za skutočne poskytnuté Služby alebo za zhotovenie Produktu - Diela alebo jeho časti.

6. Okamihom účinnosti odstúpenia od Zmluvy:

(i) zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Produktov, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané; vo vzťahu k Produktom, ktoré boli k tomuto okamihu dodané, ale neboli uhradené, zostáva Zmluva v platnosti a Zákazník je povinný za také Produkty Dodávateľovi zaplatiť dohodnutú cenu, pokiaľ Dodávateľ Zákazníkovi neoznámi, že požaduje namiesto úhrady takých Produktov ich vrátenie;

(ii) zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Služieb, ktoré neboli k tomuto okamihu poskytnuté, ak sa strany nedohodnú inak

(iii) má Dodávateľ právo vyúčtovať dodávku Služieb, ktoré boli k tomuto okamihu skutočne poskytnuté, a/alebo vyúčtovať skutočné vykonanie Produktu – Diela, a Zákazník je povinný za také Služby alebo Produkty zaplatiť dohodnutú cenu,

(iv) majú strany právo vyúčtovať zmluvné pokuty, pokiaľ sú v Zmluve dohodnuté a ak vznikla povinnosť dotknutej strany k ich úhrade.

6.Všetky Oznámenia týkajúce sa zániku Zmluvy musia byť doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj Oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takej skutočnosti dozvedel.


XVII) Ďalšie a záverečné ustanovenia

1.Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.

2.Zákazník nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy, či už sčasti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že taký súhlas nebude bezdôvodne odoprený.

3.Dodávateľ považuje všetky osobné údaje poskytnuté Zákazníkmi v súvislosti so Zmluvou za prísne dôverné a vyhlasuje, že s nimi nakladá v súlade s platnou legislatívou. Bližšie informácie k oblasti ochrany osobných údajov nájdete na https://tsv.shopweb.sk/ochrana-osobnych-udajov

4.Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, v režime zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník. Všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa platia odo dňa ich vydania na oficiálnej internetovej stránke Dodávateľa https://tsv.shopweb.sk do ich zrušenia alebo vydania nových podmienok s neskorším dátumom a nadobúdajú účinnosť druhým dňom po takom zverejnení. Novšie znenie všeobecných obchodných podmienok ruší podmienky vydané skôr. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa posudzujú vždy podľa ustanovení všeobecných obchodných podmienok platných v dobe uzavretia príslušnej Zmluvy.

6.V prípade odlišných písomných ustanovení v dokumentoch tvoriacich Zmluvu platia pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok v tomto poradí:

a.ustanovenia obsiahnuté v (čiastkovej) Objednávke, prednostne pred

b.ustanoveniami v samostatných zmluvách podľa čl. III)1) týchto VOP, prednostne pred

c. ustanoveniami v Cenníku.

7.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia podporne aj v prípade, že Dodávateľ dohodne so svojim Zákazníkom zvláštne podmienky pre nekatalógový tovar. V prípade odlišných písomných ustanovení platia prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok.

8.Všetky zmeny a dodatky Zmluvy, ktorá bola medzi stranami uzatvorená písomne, musia byť vykonané taktiež v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenými osobami Zákazníka a Dodávateľa.

9.V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy bude považované za neplatné, v rozpore s právnymi predpismi alebo nevynútiteľné, nebude tým akokoľvek dotknutá ani ovplyvnená účinnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení.
Lučenec, dňa 25.5.2018

Clicky